SGK Optik Müessesesi Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Ödemeleri

mehmethuseyinkorkusuzSGK OPTİK MÜESSESESİ GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEME ÖDEMELERİ SGK ile Optik Müesseseleri arasında imzalanan Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesi ile Kurum sigortalıları ve hak sahiplerine Miyop, hipermetrop, astigmat vb göz rahatsızlıklarında SGK gözlük ödemesi altında SGK ile sözleşmeli/protokollü (Sağlık bakanlığı, Üniversiteler ve özel sağlık hizmet sunucularınca yapılan muayene sonrasında) gözlük cam ve çerçevesi ücreti ödenmektedir. Sözleşmeler SGK ile, optik müessesesi sahibi ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun uyarınca optisyenlik mesleğini icra etmeye yetkili olan mesul müdür arasında imzalanmakta olup, sözleşme maddelerinin yürütülmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Sözleşme için, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mesul müdür adına düzenlenen Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi ve sözleşme ekinde belirtilen diğer evraklar ile SGK ilgili taşra birimine müracaat edilmesi gerekmektedir.
Optik müesseseleri ay içinde kabul ettikleri reçeteleri, medula optik provizyon sistemine süresi içinde kaydetmek ve bu reçeteleri ay sonunda dönem sonlandırma yaparak teslim etmek durumundadır. Kontrolleri yapılan reçetelerin bedelleri ise, ödeme genelgesi gereği kayıt altına alındıktan itibaren 60 günde optik müesseselerine ödenmektedir.
Sağlık Uygulama Tebliği gereği cam ve çerçeve süresi 3 yıldır. Cam numaralarında 0,5 numaralık bir değişiklik olması halinde 3 yıllık süreden önce camlar yenilenebilmektedir. Bu süreci E-devlet şifresi ile her vatandaş takip edebilir. Kurumca ödenen çerçeve bedeli 37,80TL.dir. 14/07/2016 tarihli SUT.nin 18.maddesi gereği yerli çerçeve bedeli 43,20TL. olarak belirlenmiş olup, camlar numaralarına göre değişen fiyatlardadır. (11TL. ile 65TL. arasında) Ayrıca teleskopik gözlük ile doğuştan katarakt olan çocuklarda ve keratokonus tanısı olan hastalarda, kontakt lens bedelleri de kurumca ödenmektedir. Teleskopik gözlük bedeli tek olarak: 555TL.+KDV., çift olarak: 1110TL.+KDV dir.
Kontakt lens bedeli ise tek olarak 170TL.+KDV, çift olarak 340TL.+KDV, aylık sık replasmanlı 1 kutu 50TL.+KDV, 2 kutu 100TL.+KDV.dir. Teleskopik gözlük ile kontakt lensler 3.basamak sağlık tesislerinden düzenlenmiş heyet raporu ile ödenmektedir. Teleskopik gözlükler için heyet raporu 3 yılda bir, kontakt lensler için ise 2 yılda bir yenilenmelidir.
Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesine göre, gözlük reçetesi düzenlendikten itibaren 10 iş günü içinde optik müessesesine müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaat edildikten sonra ise 5 iş günü içinde gözlüklerin teslim edilmesi zorunludur. Doktor tarafından reçetede belirtilmesi halinde Colormatik ve organik cam bedelleri de Sağlık Uygulama Tebliği ekinde bulunan cam fiyatları listesinde yer alan fiyatlardan ödenmektedir. Bu fiyatlar da 11TL. ile 80TL. arasında değişen fiyatlardır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre Optisyenlik Müesseseleri kişinin talep ettiği görmeye yardımcı malzemenin bedeli ile Kurumun ödediği malzeme bedeli arasında fark olması halinde kişilerden aradaki farkı talep edebilmektedirler.

02/07/2015 tarihi itibariyle gözlükte de e-reçete uygulamasına başlanmıştır. Sağlık hizmet sunucusu tarafından düzenlenen e-reçete şifresi ile optik müessesesine müracaat edildiğinde reçete içeriği hazırlanarak kişiye teslim edilmektedir. E-reçete uygulaması ile birçok eksiklik ve hataların da önüne geçilmiştir. Sağlık hizmet sunucusu tarafından e-reçete düzenlenememesi halinde manuel düzenlenen reçeteye doktor tarafından “ sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresinin mutlaka yazılıp onaylanması gerekmektedir.
Manuel düzenlenen reçetelerde daha önceki uygulamalarda olduğu gibi, hastanın adı-soyadı, TC. kimlik numarası, sağlık tesisinin adı, reçeteyi yazan doktorun kaşe ve imzası, reçetenin arka yüzünde de müracaat-teslim tarihleri, gözlükleri teslim alan kişinin adı-soyadı, adres ve/telefon bilgileri, imzası olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir