Kamuoyuna ve Tıp Camiasına İlandır

Kamuoyuna ve Tıp Camiasına İlandır!
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde bir grup hekim tarafından çocuklarda cinsiyet değiştirmeye yönelik yapılan uygulamalar hakkında deneyimlerinin yazıldığı makale üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma gereksinimi duyulmuştur.


İlgili makale içeriği itibariyle akıllara 2. Dünya Savaşında bilimsellik adı altında yapılan insan deneylerini getirmektedir. Çocuklarda bilimsel kesin kanıtlar olmadan bu ilaçların ve hormonların kullanıldığı iddiaları, bilim insanlarının ve halkın zihninde ciddi şüpheler ve tereddütler oluşturmuştur.


Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi, Biyoloji Ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi (İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi), Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri; hiçbir şekilde 18 yaşından önce çocuk yaştaki bireylerde geri dönüşümsüz psiko-sosyal zararlara ve öngörülemez organ hasarına yol açabilecek, faydası bilimsel olarak kanıtlanmamış, hormon ve cerrahi tedavilerin uygulanmasına müsaade etmemektedir.


Şayet makalede geçen uygulamalar çocuklara uygulandı ise bu durumda ameliyatı yapan doktorlar, yaptıran hastane, hormon tedavisi veren doktorlar ve haberi olduğu halde suç duyurusunda bulunmayanların suç işlemiş olacağı açıktır.
İlgili makalenin etik kurul onayının nasıl alındığı, ilgili ilaçların endikasyon dışı nasıl temin edilerek hastalara uygulandığı, makalenin bilimsel olduğu iddia edilen bir dergide hangi editörler tarafından bilimsel olmayan bu uygulamalar ve veriler ile nasıl yayına uygun görüldüğü vs. gibi birçok husus bilim insanları tarafından anlaşılamamaktadır.


Yavrularımız ve geleceğimiz bilimsel ve toplumsal hiçbir tabanı ve anlaşılır bir amacı bulunmayan bu çalışmaların deney tahtası olamaz.


Uluslararası sözleşmeler ve ulusal kanunlar ışığında uygun olmadığı görülen bu çalışmanın sorumluları ve konunun tüm ilgilileri hakkında gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takipçisi olacağımızı tüm herkese duyururuz.